Politikamız

Menderes Tekstil Bütünsel Yönetim Sistemi Politikası

 

 • Sürdürülebilir üretim ile müşteri ve paydaşlarımızın tatminini en üst düzeyde sağlamak.
 • Sürekli gelişim ile kalitede öncü olmak.
 • Takım ruhuyla çalışanların gelişim, refah ve iş tatminini en üst düzeyde sağlamak.
 • Tüm kaynakları verimli kullanmak, çevresel kirlenmenin önüne geçmek için en uygun sistemleri kullanmak ve atık yönetimi etkinliğini sürekli kılmak.
 • Çevre boyutlarımızın olumsuz etkilerini ve iş sağlığı ve güvenliği risklerimizi ortadan kaldırmak için tüm taraflarla işbirliği içerisinde gerekli önlemleri almak.
 • Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini en etkin şekilde sağlamak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmek.
 • Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği taahhütlerimizi, ilgili tüm yasal ve diğer yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve kurum kültürü oluşturmak. 

 

 

Menderes Tekstil Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

 

         Menderes Tekstil, kurumun itibarını bilgi güvenliği yönetim sistemi ile artırmak, kendi iş sürekliliğinin yanı sıra paydaşlarının önemli ve/veya hassas bilgilerini de korumak amacıyla bilgi güvenliğine üst düzeyde önem verir. Menderes Tekstil, belirlediği faaliyetleri kapsamında Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) gereğince aşağıdaki hususları benimsemekte ve uyumlu şekilde yönetmektedir:

 

 • Faaliyetlerimizde gerekli olan her türlü bilginin erişilebilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlayarak bilgiyi güvence altına almak.
 • Bilgi güvenliği yönetim sistemi şartlarına, ulusal ve uluslararası yasal şartlara, mevzuatlara uyarak, sistemin uygunluk ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak.
 • Menderes Tekstil çalışanlarının bilgi ve yetkinliklerini arttırarak tüm çalışanların bilgi güvenliğine katkıda bulunmasını sağlamak.
 • Çalışanları, müşterileri ve üçüncü tarafları bilgi güvenliği konusunda bilinçlendirerek kendilerine ve paydaşlarına ait bilgileri korumak.
 • İş sürekliliği planlarını oluşturmak, değişen ve gelişen bilgi güvenliği tehditlerine karşı risk analizleri yaparak proaktif önlemler almak.
 • Bilgi varlıklarının güvenliği için uygun fiziksel ve elektronik ortamları yaratmak ve güvenlik ihlalleri olduğunda kayıt altına alarak, ihlallerin zamanında tespiti, müdahale edilmesi ile ortadan kaldırılmasını sağlamak.

 

Menderes Tekstil Enerji Politikası

 

           Menderes Tekstil, kalite ve güvenlikten ödün vermeden, enerji üretimi, iletimi ve nihai tüketime kadarki bütün aşamalarda enerji performansını sürekli iyileştirmekte, bilinçsiz kullanım ile israfı önlemekte, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kılmaktadır.

Enerji Yönetim çalışmaları için ilkelerimiz;

 • Mevcut enerji kaynaklarını en etkin şekilde kullanarak, enerjinin üretim, iletim ve tüketim aşamalarında enerji verimliliğinin arttırılması, geri kazanım sistemlerinin kullanılması, sürdürülebilir kılınması ile kuruluş genelinde enerji tasarruf bilincinin geliştirilmesini sağlamak ve belirlenmiş hedef ve amaçlara ulaşmak için tüm bilgi ve kaynakları temin etmek,
 • Mevcut sistemlerin işletmesini ve bakımını enerji verimliliğini sağlayarak yapmaya çalışmak.
 • Enerji verimliliği yüksek ürünler, ekipmanlar ve servislerin satın almasında ve enerji performansının iyileştirilmesi amacı ile tasarım konularında, enerji verimliliğine uygun seçimlerin yapılmasını sağlamak,
 • Uygulanabilir ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara, düzenlemelere ve diğer şartlara uymak,
 • Enerji yönetim sistemini, kurumsal yönetim uygulamalarına entegre ederek uygulamak, sürekli olarak gözden geçirmek ve iyileştirmek,
 • Enerji verimliliğini en yüksek seviyede tutarken, çevre ve insan faktörlerine saygılı üretim yapmak,
 • Çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda bilinçlendirmek,
 • Müşteriler, otoriteler, paydaşlar ve tedarikçilerle enerji yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurmaktır.

 

Kapsam

 

Ev tekstili ürünlerinin tasarımı, iplik, dokuma, örgü, baskı boyama ve konfeksiyon üretimi ve ticareti ile, astar ve tela üretimi ve ticareti ve bunların dış ticaret, gümrükleme, yönetim ve idari organizasyon faaliyetleri.